Nowości

  • System zarządzania energią – narzędzie poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i optymalizacji kosztów
    SID Szkolenia i Doradztwo wykorzystując dotychczasowe doświadczenia zebrane we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi proponuje wdrożenie rozwiązań systemowych, których celem jest optymalizacja jednego z najbardziej istotnych składników kosztów eksploatacyjnych jakim jest koszt zużycia energii. Obserwacja wdrożonych w innych sektorach gospodarki systemów zarządzania energią prowadzi do wniosku, że optymalizacja kosztów energii wprowadzana w sposób systemowi daje wymierne korzyści finansowe oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa niezależnie od jego skali i obszaru funkcjonowania. Na sza oferta jest oparta o filozofię i wymagania zawarte w międzynarodowej normie ISO 50001.
  • Ocena stanu technicznego i funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej
    Wykorzystując zgromadzone doświadczenia oraz wiedzę i umiejętności współpracujących z SID Szkolenia i Doradztwo ekspertów proponujemy realizację niezależnej oceny aktualnego stanu eksploatacji systemu wodociągowo- kanalizacyjnego. Celem tej oceny jest zgromadzenie, w sposób usystematyzowany i przejrzysty, danych pozwalających na zdefiniowanie dalszych działań prowadzących do poprawy skuteczności i efektywności i co za tym idzie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. Ocena będzie polegała na porównaniu stanu obecnego z wymaganiami ustalonymi przez przepisy prawa, wewnętrzne regulacje i standardy oraz wiedzę dotyczącą najlepszych dostępnych technologii. Wyniki analizy zostaną sformułowane w postaci wniosków do wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.