UWAGA!
Niniejszym uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 października 2019 r. dalsza działalność SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. kontynuowana jest pod adresem 00-837 Warszawa, ul.Pańska 96 lok. 83. Pozostałe dane kontaktowe i rejestrowe pozostają bez zmian.
W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji pocztowej na adres wskazany powyżej.


Aktualne telefony kontaktowe: 603 063 356 oraz 603 707 020
Email: info@sid.waw.pl

Firma

Firma SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. zalicza się do grona firm doradczych, aktywnych w sektorze gospodarczym (przedsiębiorstwa i podmioty związane z gospodarką komunalną) oraz publicznym (administracja centralna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje międzynarodowe).
W celu dostosowania się do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań klientów przedstawiamy naszą ofertę współpracy, na którą składa się kilka elementów. Każdy z wyróżnionych elementów można zastosować oddzielnie lub łącząc je w większą całość.
Każdorazowo zakres naszych usług jest szczegółowo omawiany i uzgadniany z klientem, co stanowi podstawę do zawarcia umowy satysfakcjonującej obie strony.

Obszary naszego zainteresowania. Oferta

 

Wodociągii kanalizacja

 

 • Przygotowanie wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (w tym taryfy dla wód opadowych i roztopowych)
 • Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf
 • Przygotowanie/ aktualizacja projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Przygotowanie/ aktualizacja wzorców umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Przygotowanie/weryfikacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wymaganym przez przepisy
 • Przygotowanie wieloletniej prognozy wysokości opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  •  

 

Restrukturyzacja

 

  Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego

   

    

     

      

       

        

         

Szkolenia

 

 • Dedykowane szkolenia (dla JST i przedsiębiorstw) z zakresu stosowania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Warsztaty szkoleniowe dla podmiotów wdrażających system zarządzania energią
 •  

Nowości

 

 • System zarządzania energią – narzędzie poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i optymalizacji kosztów
 • Ocena stanu technicznego i funkcjonowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej